ΧΕ-944 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 61ΝΡ46907Θ-4ΨΒ

Θέμα: ΧΕ-944 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:41:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΝΡ46907Θ-4ΨΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου