ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΜΕ ΤΟΝ GROUPER ΤΟΥ ΚΕΤΕΚΝΥ ΤΟΥ ΓΝΧ – ΑΔΑ: 61ΗΩ46907Θ-Ψ6Σ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΜΕ ΤΟΝ GROUPER ΤΟΥ ΚΕΤΕΚΝΥ ΤΟΥ ΓΝΧ
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/05/2023 11:49:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΗΩ46907Θ-Ψ6Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου