ΧΕ-665 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 60ΒΝ46907Θ-Ν21

Θέμα: ΧΕ-665 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:03:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΒΝ46907Θ-Ν21
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου