ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE 2. ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΔΑ: Ρ9ΙΥ46907Θ-ΠΛΤ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE 2. ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2023 14:40:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9ΙΥ46907Θ-ΠΛΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου