ΧΕ-550 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 – ΑΔΑ: ΨΖΒ446907Θ-Χ75

Θέμα: ΧΕ-550 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:47:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΒ446907Θ-Χ75
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου