ΧΕ-474 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 – ΑΔΑ: ΨΖΟΦ46907Θ-ΔΔΓ

Θέμα: ΧΕ-474 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2
Ημερομηνία: 10/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 09:40:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΟΦ46907Θ-ΔΔΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου