ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΖ3Τ46907Θ-Ψ13

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 04/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2023 13:38:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ3Τ46907Θ-Ψ13
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου