ΧΕ-561 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΑΛ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΥΠΜ46907Θ-ΣΒ8

Θέμα: ΧΕ-561 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΑΛ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:18:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΠΜ46907Θ-ΣΒ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου