Π8Θ22-2023 – ΑΔΑ: ΨΞΥΡ46907Θ-ΠΛΓ

Θέμα: Π8Θ22-2023
Ημερομηνία: 25/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2023 15:02:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΥΡ46907Θ-ΠΛΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου