ΧΕ-540 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 – ΑΔΑ: ΨΤΒΓ46907Θ-ΒΘΙ

Θέμα: ΧΕ-540 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:46:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΒΓ46907Θ-ΒΘΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου