Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΤΙ146907Θ-ΑΘΔ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ», για τις
ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 08:59:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΙ146907Θ-ΑΘΔ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου