Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 427/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΣΙΣ46907Θ-Φ5Λ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 427/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 06/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/04/2023 09:12:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΙΣ46907Θ-Φ5Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου