Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΡΩΚ46907Θ-Ζ1Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 26/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2023 12:10:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΩΚ46907Θ-Ζ1Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου