Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400# ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ GLOSAIR», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΨΘ046907Θ-ΧΣΧ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400# ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ GLOSAIR», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 08:47:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΘ046907Θ-ΧΣΧ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου