ΧΕ-463 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1867/2022 & ΧΕ 1114/2022 – ΑΔΑ: ΨΠΣΦ46907Θ-14Λ

Θέμα: ΧΕ-463 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1867/2022 & ΧΕ 1114/2022
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:42:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΣΦ46907Θ-14Λ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου