Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΠΛΔ46907Θ-Υ2Ε

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν.
Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2023 07:59:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΛΔ46907Θ-Υ2Ε
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου