ΧΕ-464 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΝΨΞ46907Θ-Ψ06

Θέμα: ΧΕ-464 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:39:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΨΞ46907Θ-Ψ06
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου