Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 6/17-03-2023(θέμα 20ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΔΑ: ΨΙ8Ο46907Θ-52Ν

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 6/17-03-2023(θέμα 20ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΙΑ
Ημερομηνία: 05/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2023 10:45:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ8Ο46907Θ-52Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου