Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 30oz», «ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 12οz», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΦΟ946907Θ-Θ71

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 30oz», «ΠΟΤΗΡΙΑ
ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 12οz», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:52:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΟ946907Θ-Θ71
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου