Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΡΑΜΜΑΤΑ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ7ΒΙ46907Θ-ΕΞ2

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΡΑΜΜΑΤΑ», για τις ανάγκες του Γ.Ν
Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 09:13:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΒΙ46907Θ-ΕΞ2
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου