ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3. ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΑΔΑ: Ψ76Γ46907Θ-6ΞΠ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3. ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 03/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2023 13:48:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ76Γ46907Θ-6ΞΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου