ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 – ΑΔΑ: Ψ4ΞΣ46907Θ-Λ0Ι

Θέμα: ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 12:21:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΞΣ46907Θ-Λ0Ι
Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λήψη αρχείου