ΧΕ-513 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1202/2022 & ΧΕ 207/2022 & ΧΕ 974/2022 – ΑΔΑ: Ψ3ΥΧ46907Θ-Ω3Ε

Θέμα: ΧΕ-513 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1202/2022 & ΧΕ 207/2022 & ΧΕ 974/2022
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:17:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΥΧ46907Θ-Ω3Ε
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου