ΧΕ-539 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 268/2023 – ΑΔΑ: Ψ3ΞΑ46907Θ-Μ1Ζ

Θέμα: ΧΕ-539 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 268/2023
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:46:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΞΑ46907Θ-Μ1Ζ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου