ΧΕ-568 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ψ3ΦΤ46907Θ-ΛΕΗ

Θέμα: ΧΕ-568 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:39:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΦΤ46907Θ-ΛΕΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου