Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.264/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ DPO " από την εταιρεία INTERACTIVE OE – ΑΔΑ: Ψ20046907Θ-ΤΨ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.264/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ DPO "
από την εταιρεία INTERACTIVE OE
Ημερομηνία: 04/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2023 08:38:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ20046907Θ-ΤΨ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου