ΧΕ-517 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1220/2022 – ΑΔΑ: Ψ1ΠΖ46907Θ-ΧΙ4

Θέμα: ΧΕ-517 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1220/2022
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 09:11:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΠΖ46907Θ-ΧΙ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου