ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΩΤΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΤΡΑΧΗΛΟΥ – ΑΔΑ: Ψ0ΤΖ46907Θ-Θ55

Θέμα: ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΩΤΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 13/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/04/2023 10:22:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΤΖ46907Θ-Θ55
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου