Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.92/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES ABEE – ΑΔΑ: ΩΖΥ946907Θ-ΤΒΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.92/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES ABEE
Ημερομηνία: 03/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2023 13:13:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΥ946907Θ-ΤΒΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου