Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ -ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΝΒΓ46907Θ-ΠΨΑ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΣΚΑΛΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ -ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2023 08:13:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΒΓ46907Θ-ΠΨΑ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου