ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 85121281-6)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 48.360,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: ΩΜΗΥ46907Θ-Π2Κ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2023
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(CPV: 85121281-6)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 48.360,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 04/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2023 12:05:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΗΥ46907Θ-Π2Κ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου