ΧΕ-559 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΩΧ3Ι46907Θ-2ΔΥ

Θέμα: ΧΕ-559 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:18:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ3Ι46907Θ-2ΔΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου