ΧΕ-532 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ω80Γ46907Θ-ΚΣΒ

Θέμα: ΧΕ-532 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:15:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω80Γ46907Θ-ΚΣΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου