ΧΕ-462 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1338/2021 & ΧΕ 305/2023 – ΑΔΑ: 9ΖΤΔ46907Θ-1ΙΓ

Θέμα: ΧΕ-462 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1338/2021 & ΧΕ 305/2023
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:18:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΤΔ46907Θ-1ΙΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου