ΧΕ-531 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 9ΞΧΠ46907Θ-5ΩΠ

Θέμα: ΧΕ-531 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:15:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΧΠ46907Θ-5ΩΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου