ΧΕ-528 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 9ΤΟΤ46907Θ-3Ο0

Θέμα: ΧΕ-528 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:14:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΟΤ46907Θ-3Ο0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου