ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΔΑ: 9ΠΨΨ46907Θ-8ΞΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2023 09:50:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΨΨ46907Θ-8ΞΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου