ΧΕ-515 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΠΛ746907Θ-Η3Ν

Θέμα: ΧΕ-515 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:17:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΛ746907Θ-Η3Ν
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου