ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ» CPV: 33692800-5 & 33158400-6», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 139.120,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 157.205,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 9Α0Ψ46907Θ-Δ9Ω

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2023
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ» CPV: 33692800-5 & 33158400-6», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 139.120,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 157.205,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 25/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2023 14:25:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α0Ψ46907Θ-Δ9Ω
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου