ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (CPV: 50400000-9)» ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΡΟΣ ΤΙΜΗΣ(ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1115/22) – ΑΔΑ: 97ΜΩ46907Θ-415

Θέμα: ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (CPV: 50400000-9)» ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΡΟΣ ΤΙΜΗΣ(ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1115/22)
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2023 11:20:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΜΩ46907Θ-415
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου