ΧΕ-502 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1671/2021 & ΧΕ 1204/2022 – ΑΔΑ: 94ΣΛ46907Θ-Ν1Β

Θέμα: ΧΕ-502 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1671/2021 & ΧΕ 1204/2022
Ημερομηνία: 11/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 09:39:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΣΛ46907Θ-Ν1Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου