Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΖΨΔ46907Θ-ΤΜΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2023 13:21:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΨΔ46907Θ-ΤΜΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου