Κατάθεση προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας : «Αδειοδότησης της εκκλησίας του Νοσοκομείου» – ΑΔΑ: 6Ζ4Α46907Θ-12Ν

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας : «Αδειοδότησης της εκκλησίας του
Νοσοκομείου»
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2023 14:44:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ4Α46907Θ-12Ν
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου