Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΥΓ346907Θ-ΖΥΙ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ», για τις ανάγκες του Γ.Ν
Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 09:29:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΓ346907Θ-ΖΥΙ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου