ΧΕ-505 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΞΦ046907Θ-ΗΧ0

Θέμα: ΧΕ-505 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:43:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΦ046907Θ-ΗΧ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου