ΧΕ-465 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 464/2023 – ΑΔΑ: 6ΤΤΩ46907Θ-ΜΟΓ

Θέμα: ΧΕ-465 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 464/2023
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:14:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΤΩ46907Θ-ΜΟΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου