ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ – ΑΔΑ: 6ΘΟΩ46907Θ-ΦΔ6

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ
Ημερομηνία: 04/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2023 07:59:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΟΩ46907Θ-ΦΔ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου