ΧΕ-507 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6ΘΜΜ46907Θ-ΕΚ1

Θέμα: ΧΕ-507 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 11/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 08:00:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΜΜ46907Θ-ΕΚ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου