Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ310/2022 Π20Θ22 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE – ΑΔΑ: 6ΘΓΠ46907Θ-ΓΘ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ310/2022 Π20Θ22 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 10:08:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΓΠ46907Θ-ΓΘ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου