ΧΕ-485 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Τ5Α46907Θ-ΓΣΩ

Θέμα: ΧΕ-485 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 10/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:42:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ5Α46907Θ-ΓΣΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου